Kvalitet proizvoda

Razni faktori utiču na kvalitet proizvoda zatim procesa rada, poslovanja i proizvodnje kao najvažniji faktor konkurentnosti i uspešnosti na tržištu, uvek i u potpunosti ispunjavajući zahteve kupaca/korisnika, preduzeće SremPlan d.o.o. teži da obezbedi njihovo poverenje i zadovoljstvo kvalitetom svojih usluga i proizvoda i stalnim unapređenjem kvaliteta u svim fazama procesa rada i poslovanja.

ODGOVORNOST PREMA PREDUZEĆU

   Aktivnim planskim i efikasnim korišćenjem raspoloživih kadrovskih, tehnoloških i materijalnih resursa, usmerenih na unapređenje kvaliteta, preduzeće SremPlan d.o.o. teži da održi dostignuti nivo konkurentnog kvaliteta, uz minimalne troškove procesa rada i poslovanja.

Imajući u vidu navedena opredeljenja preduzeće SremPlan d.o.o. je donelo politiku kvaliteta zasnovano na sledećim osnovnim principima:

1. Kvalitet je, za sve zaposlene, neprikosnovena odgovornost za stalno ispunjavanje zahteva kupaca/korisnika i svih zahteva kvaliteta od strane:

– Dobavljača.
– Sopstvenih procesa rada i poslovanja.

2. Sistem upravljanja kvalitetom preduzeća prvenstveno je usmeren na:

– Stalno identifikovanje nedostataka u procesu rada i poslovanja i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih, a pre svih menadžera na svim nivoima.
– Stalno inoviranje procesa rada i poslovanja na radnim mestima svih zaposlenih.

3. Kriterijumi kvaliteta preduzeća su:

– Efikasan i efektivan rad, odnosno rad „bez greške“.
– Potpuna osposobljenost i odgovornost svih zaposlenih za procese u kojima rade, a posebno menadžera i učesnika u procesima razvoja.
– Izvođenje aktivnosti na vreme i kvalitetno, i po prvi put, od strane zaposlenih.

4. Merila kvaliteta preduzeća su:

– Minimalni troškovi neusaglašenosti u procesima rada i poslovanja.
– Maksimalan i inovativan kvalitet svih faza procesa rada i poslovanja.
– Potpuna dokumentovanost procesa rada i poslovanja.
– Produktivnost, ekonomičnost, racionalnost i kvalitet na konkurentskom nivou.

     U realizaciji politike kvaliteta preduzeća SremPlan d.o.o. ostvaruje partnersku saradnju sa svojim kupcima u dobavljačima. Svi zaposleni su svesni da treba da:

– Imaju pozitivan odnos i odgovoran stav prema kvalitetu sopstvenog procesa rada.
– Kvalitetno i na vreme izvode aktivnosti koje su im poverene.
– Stalno inoviraju i unapređuju kvalitet procesa rada u kojima rade.